Algemene Voorwaarden Team Up – Activiteiten & Entertainment

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Team Up: Team Up – Activiteiten & Entertainment, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 75219549
  2. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt
  3. Klant: diegene met wie Team Up een overeenkomst is aangegaan.
  4. Partijen: Team Up en klant samen
  5. Dag: Kalenderdag
  6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Team Up – Activiteiten & Entertainment
Korte Nieuwstraar 108, 5014 HA Tilburg
E-mail: info@teamupentertainment.nl
KvK-nr: 75219549
BTW-nr: NL002342250B57
IBAN: NL58 RABO 0353 3151 09

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten of diensten door of namens Team Up.
 2. De algemene voorwaarden worden te allen tijde beschikbaar gesteld, om deze te kunnen accepteren. Mocht de overeenkomst op afstand worden gesloten, wordt er altijd naar onze algemene voorwaarden verwezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen is alleen mogelijk als dit duidelijk en schriftelijk is afgesproken.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is 1 maand geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet tijdig aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes zijn geldig voor de aangevraagde diensten of producten, niet voor nabestellingen. Tenzij anders afgesproken tussen partijen.

Artikel 5 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een offerte of aanbieding, heeft Team Up altijd het recht om de offerte binnen 3 dagen na aanvaarding in te trekken.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Team Up alleen als deze klant dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Team Up hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie-, reis-, verzend-, en transportkosten of heffingen. Tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen die Team Up op enige manier kenbaar maakt, zijn te allen tijde te wijzigen door Team Up.
 3. Als partijen voor een dienst van Team Up een totaalbedrag hebben afgesproken, is dit altijd een richtprijs. Tenzij partijen een vaste prijs hebben afgesproken en dit schriftelijk hebben geaccepteerd.
 4. Team Up heeft het recht om jaarlijks zijn prijzen aan te passen.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten. Bij druk- of tikfouten is Team Up niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na de levering van een product of dienst te hebben voldaan.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een online aangekocht product binnen een bedenktijd van 14 dagen retourneren zonder reden op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt
  2. Het geen product is wat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  3. Het geen op maat gemaakt product is
  4. Het geen product is dat om hygiënische redenen niet geretourneerd kan worden (denk aan ondergoed of badkleding etc.)
  5. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (denk aan dvd’s, cd’s, usb-sticks etc.)
  6. Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is.
  7. Het product geen los tijdschrift of losse krant is
  8. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
  2. Waarvan de levering met instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
  3. Betreffende weddenschappen en loterijen
 3. De bedenktijd van 14 dagen vangt aan:
  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. Zodra de consument het eerste onderdeel van een abonnement heeft ontvangen
  3. Zodra de consument een dienst voor de eerste keer heeft afgenomen
  4. Zodra de consument bevestigd heeft de digitale inhoud via internet gaat afnemen
 4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@teamupentertainment.nl
 5. Indien het product in de vorm van software of een download is, verklaart de consument:
  1. In te stemmen dat de levering van het product start binnen de bedenktijd.
  2. Afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Team Up blijft eigenaar van geleverde producten tot de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Mochten deze verplichtingen niet worden voldaan, heeft Team Up altijd het recht om zich te beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug te vorderen.
 3. Voordat de klant de eigenaar is van de geleverde producten en aan de betalingsverplichtingen heeft gedaan, mag de klant de producten niet verkopen, verpanden, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

 1. Team Up behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende) tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team Up (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid Team Up

 1. Team Up is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Team Up aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst
 3. Team Up is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Team Up aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 12 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Team Up is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Team Up zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 28 april 2020